12.04.2021 – Hanukkah Kiddush – Anthony and Bir’nana