Shofar in the Park & Tashlikh – Carl Shurz Park

September 17, 2023    
4:15 pm - 5:30 pm

Come to the parks to hear the blast of the shofar together and do tashlikh!

Sunday, Sept. 17, Rosh Hashanah Day 2

4:15 pm: Carl Shurz Park

Meet at the 86th Street entrance