Tashlikh-Carl Schurz

September 26, 2022    
4:00 pm - 5:00 pm

Rosh Hashanah, Day 1

4:00 pm, immediately following Shofar in the Park